top of page

Çağımızda işbölümü ve uzmanlaşma giderek derinleşmekte, her alanda olduğu gibi hukuk alanında da sorunların çözümü, detay bilgi ve deneyim sahibi kişilere ve kurumsal organizasyonlara gereksinimi artırmaktadır. Bu çerçevede avukatın görevi; karmaşıklaşan maddi hukuk ve usul hukuku alanında müvekkile zamanında, doğru ve etkin hukuki yardım sunmak, bu şekilde hak kayıplarını önlemek ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

Avukattan hukuki yardım istenilen konuda öncelikle; işin kapsamı, talebin haklılığı ve çözüm yolları üzerinde inceleme ve araştırma gerçekleştirilir. Bu çerçevede sorun özelinde; organizasyonun birikim, ekip ve zaman konusunda yeterlilik analizi yapılır. İşin kabulünde ön koşul; talebin yasal çevrede olması, iş sahibinin amaç ve beklentilerinin avukatın etik anlayışı ve mesleki çalışma ilkeleri ile uyumluluğudur. Kabul edilebileceği öngörülen konu hakkında iş sahibine; süreç, masraf ve riziko aydınlatması yapılır, sulh ve uzlaşma gibi alternatif çözüm yolları gösterilir.

Ülkemizde bir kamu hizmeti olan Avukatlık görevinin; yasalara, TBB Meslek Kurallarına, Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kurallarına ve 27 Ağustos - 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana'da toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen Avukatın Rolüne Dair Temel Prensiplere (Havana Kurallarına) uygun şekilde yerine getirilmesi gereklidir. Bu kapsamda "avukatın bağımsızlığı", "güven ve dürüstlük", "sır saklama", "basiretli ve özenli şekilde temsil", "gelişmelerden müvekkili bilgilendirme" ve "müvekkilin menfaatini üstün tutma" ilkeleri esastır. İşin takibi sırasında gerek duyulduğunda, özel bilgi ve deneyim sahibi hukukçuların ve hukuk dışında teknik bilgiye sahip bilirkişilerin desteği alınır. İşin yürütülmesi esnasında mahkemelere yanlış ve yanıltıcı bilgi sunulmaz. Hasım taraf ve avukatıyla, meslek kurallarına uygun biçimde ilişki yürütülür.

Çetiner Avukatlık Ortaklığı, yukarıdaki amaç ve ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, 1984 yılında avukatlık bürosu olarak kurulmuş olup daha sonra Avukatlık Kanunu'nun 44/B maddesi gereğince, Ankara Barosu'nun (03) ortaklık sicil numarasına kayıtla tüzel kişiliği haiz "Avukatlık Ortaklığı" statüsünü almıştır.

bottom of page